• гр. София, кв. "Манастирски ливади", ул. Васил Стефанов № 57

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

 

ЗАЩО BALANCE CLINIC СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ?

За да ви предоставим медицинска помощ и лечение, е необходимо да съберем лични данни в изпълнение на законовите задължения по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения и подзаконовите актове по прилагането им и НЗИС.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел.
Ние не събираме информация с рекламни и маркетингови намерения.

  Центърът обработва лични данни за следните цели:
 • 1. Предоставяне на здравни услуги - медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания и др.;
 • 2. Изпълнение на законовите задължения на центъра, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, НЗИС.
 • 3. Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
 • 4. Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;
 • 5. Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на центъра, защита на законните интереси, включително и по съдебен ред, и др.

 

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

BALANCE CLINIC може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от центъра. Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

BALANCE CLINIC ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Центърът обработва и съхранява лични данни в сроковете, които са предвидени в действащото европейско и национално законодателство и договорите, по които то е страна.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. За целта в BALANCE CLINIC са въведени политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

BALANCE CLINIC по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 • 1. Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС);
 • 2. Целите на обработването;
 • 3. Правното основание за обработката;
 • 4. Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • 5. Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • 6. Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • 7. Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • 8. Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • 9. Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • 10. Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • 11. Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • 12. Източникът от който са събрани личните Ви данни в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • 13. Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

КАК ДА ПОЛУЧА ДОСТЪП ДО МОИТЕ ДАННИ, КОИТО СА ОБРАБОТВАНИ?

Необходимо е да попълните искане за достъп, отправено до администрацията на BALANCE CLINIC.